Generelle vilkår for Mobilsirkelen™

Spesielt for mobiltelefoner

De generelle vilkårene gjelder når kunden har meldt fra til forsikringsselskapet sitt om skade på mobiltelefonen, og forsikringsselskapet i samarbeid med Godsinlösen Nordic AB har bestemt at erstatning etter kundens forsikringsavtale for mobiltelefonen skal ha form av en likeverdig mobiltelefon (erstatningsenhet), eventuelt reparasjon av kundens enhet, som skal leveres av Godsinlösen Nordic AB.

Tydeliggjøring: Mobilsirkelen sørger for både erstatningsenhet og reparasjon av kundens enhet. Feilsøkingsprosessen bestemmer hvilket alternativ som er gunstigst.

Definisjoner

Generelle vilkår: Viser til disse generelle vilkårene for Mobilsirkelen.
Forsikringsselskapet: Det forsikringsselskapet som kunden har forsikring hos, og som har avtale med Godsinlösen.

Godsinlösen: Viser til Godsinlösen Nordic AB.
Kunden: Den personen som har fått beskjed av forsikringsselskapet sitt om å bytte inn sin skadde mobiltelefon hos Godsinlösen.

Innbytteenhet: Den mobiltelefonen som kunden sender inn til Godsinlösen dersom erstatningen skal ha form av en erstatningsenhet.
Erstatningsenhet: Den mobiltelefonen som Godsinlösen sender til kunden i bytte mot innbytteenheten, og som utgjør kundens forsikringserstatning. Reparert enhet: Den mobiltelefonen som kunden har sendt inn, og som Godsinlösen reparerer og sender tilbake til kunden.

Mobilsirkelen: Går ut på at Godsinlösen påtar seg å skaffe kunden en bearbeidet mobiltelefon, det vil si sende en telefon i samme stand og med samme ytelse til kunden, i bytte mot kundens skadde mobiltelefon.

Godsinlösens forpliktelser når det gjelder erstatningsenheten

Godsinlösen påtar seg å levere til kunden en erstatningsenhet som er likeverdig med innbytteenheten slik den hadde vært om den ikke var skadd. Forpliktelsen forutsetter at de opplysningene om egenskaper som kunden har oppgitt til forsikringsselskapet, og som

har kommet Godsinlösen i hende, stemmer overens med egenskapene som kundens innbytteenhet faktisk har. Erstatningsenhetens egenskaper skal stemme overens med det kunden har oppgitt om innbytteenheten og innbytteenhetens faktiske egenskaper (etter at den er undersøkt, se nedenfor under overskriften «Undersøkelse»), når det gjelder følgende:

 • merke
 • modell
 • kapasitet (= minne)
 • ytelse
 • tilstand

OBS: Erstatningsenheten kan være låst til en bestemt telefonoperatør. Telefonoperatøren som erstatningsenheten er låst til, vil i så fall alltid være samme operatør som kundens innbytteenhet var låst til da Godsinlösen mottok den. Erstatningsenheten skal ikke være låst til noe abonnement.

Viktige begrensninger i Godsinlösens forpliktelser
Godsinlösen kan ikke love å levere samme farge på erstatningsenheten som på innbytteenheten. At erstatningsenheten har en annen farge enn innbytteenheten, vil dermed heller ikke utgjøre noen feil på erstatningsenheten – se nedenfor under overskriften «Feil på erstatningsenheten».

Godkjenning av avtalevilkårene

Når de generelle vilkårene blir sendt til kunden fra Godsinlösen, gjøres det fordi forsikringsselskapet har bedt om det.

Idet kunden sender innbytteenheten til Godsinlösen, godkjenner kunden samtidig de generelle vilkårene.

Hvis kunden ikke sender mobiltelefonen til Godsinlösen, blir kunden informert om at Godsinlösen videreformidler denne informasjonen til forsikringsselskapet.

Gjeldende lovgivning

Gjeldende lovgivning og eventuell tilsvarende lovgivning som kan bli praktisert, er i forbindelse med Godsinlösen følgende:

 • Forbrukerkjøpsloven
 • Loven om angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningssteder
 • Markedsføringsloven om avtalevilkår i forbrukerforhold

Godsinlösen er ansvarlig for at vilkårene stemmer overens med uavviselig forbrukervernlovgivning på området.

Priser og gebyrer

Betaling ved henting:
Godsinlösen vil ikke belaste kunden for kostnader eller gebyrer i forbindelse med Mobilsirkelen. Forsikringsselskapet tar normalt en egenandel fra kunden for Mobilsirkelen, som skal betales når erstatningsenheten eller den reparerte enheten blir hentet på utleveringsstedet.

Vi viser til forsikringsselskapet og kundens forsikringsavtale når det gjelder informasjon om egenandelens størrelse og vilkår.

Undersøkelse

Alle enheter som Godsinlösen mottar, blir undersøkt for å kontrollere at kundens enhet stemmer overens med de opplysningene om enhetens egenskaper som er mottatt fra forsikringsselskapet. Undersøkelsen foretas før det treffes tiltak eller gis erstatning. Hvis opplysningene om kundens enhets egenskaper ikke stemmer overens med kundens opplysninger i meldingen til forsikringsselskapet, og enheten for eksempel er en annen modell enn den som kunden opprinnelig har oppgitt i meldingen til forsikringsselskapet, vil mobiltelefonen bli returnert til kunden – se vilkårene for transport nedenfor.

Rapportering til forsikringsselskapet og avslutning av saken
Når kunden har hentet sin erstatningsenhet eller reparerte enhet, blir saken avsluttet hos Godsinlösen ved at det sendes melding til forsikringsselskapet.

Viktig: SIM-kort og sletting av data

Kunden er ansvarlig for å sikkerhetskopiere eventuell informasjon og eventuelle data som finnes på enheten, før enheten sendes til Godsinlösen. Alle lagrede opplysninger og data på kundens enhet vil bli slettet når enheten ankommer Godsinlösen.

Kunden har ansvar for å ta ut eventuelle minnekort og SIM-kort før enheten sendes til Godsinlösen.

OBS: Minnekort og SIM-kort vil uansett ikke kunne returneres selv om kunden benytter seg av angrerett eller garanti.

Forpliktelser vedrørende sletting av data

Godsinlösen påtar seg å slette alle personlige data og all personlig informasjon som finnes på kundens enhet.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende personlige data

Ved å sende inn enheten til Godsinlösen godtar kunden at Godsinlösen fristilles for alt ansvar for erstatningskrav om kunden skulle miste informasjon som har vært lagret på kundens enhet. Kunden kan ikke få tilbake informasjon etter at informasjonen er slettet, selv om for eksempel angreretten blir benyttet. Informasjonen blir slettet umiddelbart for å ivareta kundens sikkerhet.

Leveringsvilkår

Kundens levering til Godsinlösen
Kundens enhet skal sendes til Godsinlösen og være Godsinlösen i hende senest den dagen som fremgår av det informasjonsarket som Godsinlösen sender til kunden sammen med de generelle vilkårene.

Hvis kundens enhet ikke ankommer Godsinlösen senest den dagen som er oppgitt i informasjonsarket, vil forsikringsselskapet bli informert, og saken kan bli avsluttet dersom kundens forsikringsselskap ber om det.

Godsinlösens levering til kunden

Tidspunkt:
Levering av erstatningsenhet eller reparert enhet skjer normalt i løpet av fem (5) arbeidsdager fra det tidspunktet Godsinlösen har mottatt kundens enhet. I noen få tilfeller kan leveringen ta noe mer tid. Hvis kunden ikke har fått noen erstatningsenhet eller reparert enhet i løpet av ti (10) arbeidsdager etter at kunden leverte enheten sin på innleveringsstedet, skal det regnes som en forsinkelse fra Godsinlösens side. Hvis Godsinlösen er forsinket av årsaker som ikke skyldes kunden, kan kunden velge å avslutte saken uten kostnader, og kundens enhet blir da returnert til kunden.

Hvis kundens enhet ikke stemmer overens med det som er oppgitt i meldingen til forsikringsselskapet, eller om det er mistanke om at den ikke stemmer overens med enhetens egentlige egenskaper, kan levering av erstatningsenheten eller den reparerte enheten bli forsinket eller utgå fullstendig, og Godsinlösen skal i så fall ikke regnes for å være forsinket. Godsinlösen skal informere kunden og forsikringsselskapet om forsinkelser og uteblitt levering.

Utleveringssted:
Erstatningsenheten eller den reparerte enheten blir levert til et utleveringssted som ligger i nærheten av kundens adresse.

Utleveringstidspunkt:
Kunden skal hente erstatningsenheten eller den reparerte enheten innen den tiden som er oppgitt i varselet som Posten eller et annet fraktselskap sender til kunden. Pakken skal normalt hentes ut personlig mot fremvisning av gyldig legitimasjon og ordrenummer. Hvis kunden ikke henter enheten sin i løpet av 14 dager, vil den bli returnert til Godsinlösen. Godsinlösen har rett til kompensasjon fra kunden for eventuell tilleggsfrakt som måtte tilkomme dersom Godsinlösen må sende enheten på nytt.

Varsling:
Kunden vil alltid få varsel om hvor og når pakken skal hentes. Varsling kan skje via e-post, vanlig post og – hvis kunden har oppgitt mobilnummer – telefonsamtale eller tekstmelding.

Risiko for innbytte- og erstatningsenhet

Transport fra kunden til Godsinlösen
Kunden har ansvar for at enheten ikke blir skadet i transporten til Godsinlösen. Kundens enhet vurderes å være i stand den faktisk er når Godsinlösen mottar enheten og kan undersøke den.

Godsinlösen tar heller ikke ansvar for tyveri eller tap av enheter som kunden sender til Godsinlösen. Risikoen for kundens enhet går over på Godsinlösen når enheten har kommet Godsinlösen i hende.

Anbefalinger:
Siden gjenstanden kan bli utsatt for støt under transport, kan det være lurt å bruke ytteremballasje av et støtdempende materiale. Det er kunden som har ansvar for at enheten kommer frem til Godsinlösen, og det anbefales derfor at kunden bruker de fraktsedlene som Godsinlösen har lagt ved brevet eller e-posten.

Transport fra Godsinlösen til kunden

Godsinlösen er ansvarlig for at enheter som sendes fra Godsinlösen, kommer frem til kundens utleveringssted. Hvis innbytte- eller erstatningsenheten blir skadet eller går tapt under transport til kunden, skal Godsinlösen dekke eventuelle kostnader. Når kunden har hentet ut sin erstatningsenhet eller reparerte enhet fra utleveringsstedet, går risikoen for enheten over på kunden.

Garanti

Fra den dagen kunden henter ut erstatningsenheten eller den reparerte enheten fra utleveringsstedet begynner en garantiperiode å løpe. Avhengig av leverandør vil garantiperioden for erstatningsenheter være henholdsvis tolv (12) eller tre (3) måneder. Reparerte enheter har en garantiperiode på tre (3) måneder på reparerte deler. Garantiperioden er spesifisert på den garantiseddelen som følger med erstatningsenheter og reparerte enheter ved utsendelsen.

Dekning

Garantien gjelder bare hos Godsinlösen. Garantien innebærer at Godsinlösen tar ansvar for forringelser som, med unntak for begrensningene nedenfor, oppstår innen henholdsvis tolv (12) eller tre (3) måneder fra kunden har hentet erstatningsenheten eller den reparerte enheten.

Garantien omfatter ikke blant annet følgende:

(a) Forbruksdeler, som batterier eller beskyttende belegg som er laget slik at de mister effekt over tid – med mindre det har oppstått feil på grunn av defekter i materiale eller utførelse

(b) Kosmetiske skader, herunder, men ikke begrenset til riper, bulker og plastskader i overgangene
(c) Skader som skyldes bruk sammen med et annet produkt som ikke blir anbefalt

(d) Skader som skyldes uhell, misbruk, feil bruk, kontakt med væske, ild, naturkatastrofe eller andre ytre årsaker
(e) Feil som skyldes normal slitasje eller enhetens naturlige aldring

(f) Erstatningsenheter der serienummeret er fjernet eller deformert
(g) Skader som har oppstått under service (herunder oppgradering og utbygging) som er utført av noen som ikke er representant for produsenten

(h) Skader som skyldes bruk av erstatningsenheten på en måte som ikke er beskrevet i publiserte retningslinjer for erstatningsenheten
(i) Erstatningsenheter som er modifisert med det som formål å endre funksjonalitet eller kapasitet, uten skriftlig tillatelse fra produsenten

Transport ved bruk av garantien

Kunden har ansvar for at erstatningsenheten eller den reparerte enheten ikke blir skadet under transporten til Godsinlösen i garantisaker. Det er derfor viktig at kunden pakker enheten godt når den skal sendes til Godsinlösen.

Leveringsvilkår for garantisaker

Etter at det er slått fast at feilen på erstatningsenheten eller den reparerte enheten blir dekket av garantien, skal Godsinlösen sende ny erstatningsenhet til kunden i løpet av fem (5) arbeidsdager.

Feil på erstatningsenheten

Enten erstatningsenheten er dekket av garantien på tolv (12) måneder eller ei, gjelder følgende:

Erstatningsenheten har feil dersom

 • erstatningsenheten ikke kan brukes på den måten en mobiltelefon normalt blir brukt
 • erstatningsenheten ikke er likeverdig med innbytteenheten, blant annet når det gjelder minne, modell, ytelse m.m.
 • erstatningsenheten på andre måter avviker fra det kunden med god grunn kan forvente
  Erstatningsenheten regnes ikke for å ha feil dersom for eksempel
 • fargen avviker fra den fargen kunden hadde på innbytteenheten – se over, under overskriften «Viktige begrensninger i Godsinlösens forpliktelser»

Spørsmålet om hvorvidt erstatningsenheten har feil skal vurderes på det tidspunktet da erstatningsenheten blir hentet ut av kunden på posten eller et annet utleveringssted.

Reklamasjon på erstatningsenheten

Hvis kunden mener at den utleverte erstatningsenheten har feil, skal kunden underrette Godsinlösen om dette innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget eller burde ha vært oppdaget.

Reklamasjon innen to (2) måneder skal alltid regnes for å være innen rimelig tid. Reklamasjon etter mer enn tre (3) år skal alltid regnes for å være for sent.

Reklamasjon kan fremsettes ved hjelp av en telefonsamtale til Godsinlösen eller via brev eller e-post til adressen oppgitt i fotnoten nedenfor.

Reklamasjon ved forsinkelser

Hvis erstatningsenheten eller den reparerte enheten ikke blir overlevert innen avtalt tid, kan kunden heve avtalen eller søke om erstatning på grunn av forsinkelse bare dersom kunden innen rimelig tid etter at kunden mottok erstatningsenheten eller den reparerte enheten, underrettet Godsinlösen om at vedkommende ville vise til forsinkelse (reklamasjon).

Reklamasjon kan fremsettes ved hjelp av en telefonsamtale til Godsinlösen eller via brev eller e-post til adressen oppgitt i fotnoten nedenfor.

Utbedring, omlevering, heving eller erstatning:
Kunden har alltid rett til å kreve utbedring eller omlevering dersom det er feil på erstatningsenheten eller den reparerte enheten. Hvis Godsinlösen ikke har utbedret feilen etter levering av tre (3) nye erstatningsenheter, har kunden rett til å få erstatning for verdien av en fungerende, brukt mobiltelefon som er likeverdig med innbytteenheten om den ikke hadde vært defekt.

Hvis det er feil på erstatningsenheten og Godsinlösen ikke har utbebedret feilen etter levering av tre (3) nye erstatningsenheter, kan kunden heve avtalen, Godsinlösen vil da returnere innbytteenheten og varsle forsikringsselskapet om at kunden har hevet avtalen, og at forsikringsselskapet skal betale tilbake en eventuell egenandel til kunden.

Kunden kan i noen tilfeller, for eksempel dersom Godsinlösen har vært uaktsom og det har oppstått skade, søke om erstatning for oppstått skade.

Personopplysninger

 1. a) Utgangspunkt:
  Godsinlösen er personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger i henhold til de generelle vilkårene.

Godsinlösen ivaretar kundenes personvern og forsøker alltid å beskytte personopplysningene på beste måte. Det er Godsinlösens mål å følge alle gjeldende lover og regler for personvern. Disse retningslinjene hjelper kunden å forstå hvilke opplysninger Godsinlösen samler inn, og hvordan de brukes.

 1. b) Hvilke opplysninger som blir behandlet, og hvorfor: Godsinlösen lagrer personopplysninger som forsikringsselskapet leverer – eller har levert – til Godsinlösen, eller som Godsinlösen har hentet inn på nettstedet dersom kunden har fylt ut søknad om ny fraktseddel. Personopplysningene som Godsinlösen lagrer, er: kundens for- og etternavn, e-postadresse, postadresse og telefon- eller mobiltelefonnummer. Godsinlösen lagrer opplysningene for å kunne utføre det oppdraget som Godsinlösen har fått av forsikringsselskapet. For å kunne følge opp kundens sak må Godsinlösen kunne spore hvilken innbytte- eller erstatningsenhet som tilhører hvilken kunde, og kunne informere forsikringsselskapet om status på hver enkelt sak som Godsinlösen tar seg av. Opplysningene trengs også for at kunden skal kunne kontakte Godsinlösen og få informasjon om sin konkrete sak, noe kunden kan gjøre når som helst så lenge saken er aktiv hos Godsinlösen.
 2. c) Samtykke:
  Ved å samtykke til at forsikringsselskapet kan gi kundens opplysninger til Godsinlösen, samtykker kunden også til at personopplysningene blir behandlet i samsvar med det som er oppgitt i de generelle vilkårene. Kunden har alltid rett til kostnadsfritt å be om informasjon om egne personopplysninger en gang i året og å få rettet opplysninger som er feil. Det kan gjøres ved å kontakte Godsinlösen ved hjelp av kontaktopplysningene i fotnoten nedenfor. Kunden kan også kontakte Godsinlösen for å få mer informasjon om hvordan personopplysningene blir behandlet.
 3. d) Formål:
  Opplysningene blir behandlet kun med det som formål å sende ut informasjon til kunder som har en pågående forsikringssak hos forsikringsselskapet sitt som berører Godsinlösen. Kundens personopplysninger blir aldri levert til tredjeparter, kun til forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet er også den parten som innledningsvis har levert kundens personopplysninger til Godsinlösen. Personopplysningene blir levert til forsikringsselskapet for at kunden skal kunne få forsikringserstatning i henhold til forsikringsavtalen sin, for at Godsinlösen skal kunne varsle om at kunden ikke har sendt inn innbytteenheten sin, og for at Godsinlösen skal kunne varsle forsikringsselskapet om hvordan det går med saken. Kundens opplysninger vil bli slettet på forespørsel fra kunden eller forsikringsselskapet.

Tvisteløsning

Eventuelle tvister skal løses i retten. Kunden har også rett til å kontakte Finansklagenemnda, som behandler forsikrings- og banksaker.

Spørsmål?

Kontakt Godsinlösens kundeavdeling på telefon 21 40 44 80 eller e-post info@giabnordic.no, eller på adressen som er oppgitt i fotnoten nedenfor.

Godsinlösen Nordic AS, Stanseveien 13, 0975 OSLO