Sirkulær økonomi

GIAB er eksperter på sirkulær økonomi og har erfaring med å innføre sirkulære forretningsmodeller og prosesser i organisasjoner i mange forskjellige bransjer. Hva er så sirkulær økonomi?

HVA ER SIRKULÆR ØKONOMI?

Sirkulær økonomi er et positivt og løsningsrettet konsept for å takle de globale ressursutfordringene. Det er et økonomisk system der ressursflyten blir utformet i tråd med sirkulære prinsipper, på samme måte som i naturens kretsløp. Motstykket er lineær økonomi, som dagens system, der naturressursene utvinnes og foredles til produkter som etter kort tids bruk ender som avfall. I sirkulær økonomi flytter man fokus fra eierskap til bruk, og fra kvantitet til kvalitet. Kort sagt skal vi forbrukere eie færre gjenstander som vi skal bruke lenger, og produsentene skal ikke lenger selge produkter, men tjenester.

Med dagens forbruk og produksjonsmetoder blir det produsert store mengder avfall. Skal vi kunne nå målene for å forebygge avfall og visjonen om større gjenbruk, krever det at vi opphever koblingen mellom fortsatt økonomisk vekst og forbruk. Å sette fyr på verdifulle og mange ganger begrensede ressurser er en uholdbar strategi, og nå kreves det innsats høyere opp i avfallshierarkiet.

I sirkulær økonomi finnes det forutsetninger for å bryte forbindelsen mellom økonomisk vekst og negativ miljøpåvirkning. Forretningsmodeller og produkter blir utformet med tanke på gjenbruk og gjenproduksjon. Avfall eksisterer ikke, men betraktes som en ressurs. I en sirkulær økonomi drives alle prosesser av fornybar energi.

 

 

DESIGN FOR SIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER

I dagens bruk-og-kast-samfunn er de fleste produkter programmert til å gå i stykker etter en viss tid, og de er ofte utformet slik at det er vanskelig eller ulønnsomt å reparere dem. Hvis bedriftene i stedet bygger forretningsmodeller basert på den sirkulære modellen, med vekt på salg av funksjoner, forandrer forutsetningene seg. Produsenten vil ikke lenger selge et produkt, men en tjeneste, og det betyr at produktet ikke forlater produsentens eie. Ved hjelp av rett design legger man til rette for lukkede materialsykluser, der materiale og produkt etter bruk kan tilbakeføres til produksjonen som en ny ressurs. Kvalitetsmessige og sunne materialer og komponenter med lang holdbarhet blir en lønnsom investering for produsenten siden produktet aldri blir solgt. I tillegg skapes det mer langsiktige forhold til kundene. Det blir også mer lønnsomt for produsentene å satse på modulbaserte produkter med utskiftbare deler som muliggjør reparasjon, oppdatering og gjenproduksjon.

 

Avfallstrappen

 

RETURLOGISTIKK

En stor utfordring i omstillingen til sirkulær økonomi er logistikkløsninger. Dagens logistikksystem er tilpasset en lineær modell. Gjenstandene blir solgt og transportert fra lageret til en sluttkunde eller forhandler. I overgangen fra salg av gjenstander til salg av tjenester, der eierskapet til produktet blir værende hos produsenten, er det høyst aktuelt med en logistikk som er tilpasset det å hente tilbake gjenstandene.

GIABs arbeidsprosesser er tilpasset vår sirkulære forretningsmodell, og arbeidet med returlogistikk er en avgjørende faktor for at vi lykkes. Ved hjelp av velfungerende partnerskap med transportselskap og logistikkfirma kan vi garantere sikre logistikkløsninger som er til fordel for både oss og kundene våre.